Selene23

10 tekstów – auto­rem jest Se­lene23.

Przeszłość nie jest tyl­ko przeszłością, w pew­nym stop­niu ciągle trwa i od­działywu­je na naszą teraźniejszość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 marca 2010, 20:56

W dzi­siej­szych cza­sach zbyt duża ilość dob­ro­ci i miłości da­na dru­giej oso­bie dop­ro­wadzi Cię do po­rażki.Ludzie dziś poz­ba­wieni są wszel­kich po­zytyw­nych emocji. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 lutego 2010, 22:39

Jes­tem do­rosła - czy na pewno?
Po­siadam doj­rzałość, której nie pot­ra­fię wykorzystać... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 lutego 2010, 15:51

Two­je mil­cze­nie stało się dla mnie
Naj­większym narzędziem za­dawa­nia bólu... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 14 lutego 2010, 10:40

Praw­dzi­wa sztu­ka po­lega na tym, by is­totę treści zaw­rzeć w jak naj­mniej­szej ilości słów. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 lutego 2010, 08:34

Wy­dawało mi się, że wiem o To­bie już wszystko
A tak naprawdę
Żyliśmy
Jak dwie sa­mot­ne osoby,
Które nig­dy nawza­jem się nie poznały... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 lutego 2010, 08:53

Nig­dy nie do­ceniałam te­go co mam
Wszys­tko przychodziło mi z taką łatwością
Życie również było dla mnie czymś oczywistym
Do jed­nej tyl­ko chwili
Kul­mi­nacyj­ne­go mo­men­tu mo­jej naiwności
Se­kun­dy, w której
Do­wie­działam się ,że umieram… 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 lutego 2010, 08:03

Świat nau­czył mnie dob­rze grać
Grać ko­goś kim nig­dy nie byłam
Cho­wać swo­je praw­dzi­we ,,ja"
I zakładać co chwi­le in­ne mas­ki życia... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 lutego 2010, 15:47

Stoję na jed­nym z naj­ważniej­szych zakrętów mo­jego życia
Wiem,że nie po­win­namn ku niemu podążać
Ale cóż zrobić
Gdy na je­go końcu jes­teś ty
Świado­mie podążam ku porażce
Ale czy po­rażką można naz­wać miłość? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 lutego 2010, 12:43

Zwykła a za­razem niecodzienna
Szcze­ra i kochająca
Piękna i ponętna
Wal­cząca o przekonania
Inna...
Kobieta
Nowych
Czasów... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lutego 2010, 22:01
Selene23

Zwykła a zarazem niecodzienna Szczera i otwarta Mniej naiwna Kobieta Nowych Czasów

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Selene23

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność